Category: فارسی

Read More

Shadi and Pedar

سلام عزیز پدر، سلام شادی جان صدایم را بشنو دخترم، عزیزی که تقدیر به دست جاهلان زمان، بیرحمانه، بی فکر و اندیشه، برتن تو و دل من آتش زد. قول و قرارهایمان، آرزوهایمان را سوزاندند. […]

Read More

Shadi’s Geography in Lavasan, Tehran

    ایمان بیاوریم  ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد ایمان بیاوریم به ویرانه های باغ  های تخیل به داس های واژگون شده بیکار و دانه های زندانی نگاه کن که چه برفی می بارد […]